Tot ce trebuie să ştii despre indemnizaţiile pentru părinţi

Tot ce trebuie să ştii despre indemnizaţiile pentru părinţi

Ce tipuri de indemnizaţii sunt oferite părinţilor în R. Moldova?

  • Indemnizaţia de maternitate (graviditate şi naştere );
  • Indemnizaţia unică la naşterea copilului;
  • Indemnizaţia lunară de întreţinere / educare a copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate) sau de 1,5 ani pentru persoanele neasigurate.

Despre indemnizaţia de maternitate:

Indemnizaţia de maternitate – este o plată unică pe întreaga perioadă a concediului de maternitate.

Când se acordă indemnizaţia de maternitate?

Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi copii – de 140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 sau mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 24-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 182 zile calendaristice.

Cum se calculează suma indemnizaţiei?

Indemnizația de maternitate constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat pentru ultimele 12 luni.

Care sunt documentele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de maternitate?

a) cerere pentru stabilitatea indemnizaţiei de maternitate;

b) certificatul de concediu medical în original;

c) buletinul de identitate al femeii asigurate în original şi în copie;

d) în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – buletinul de identitate al soţiei şi al soţului, certificatul de căsătorie, carnetul de muncă al soţiei sau declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat în original şi în copie;

e) declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale (în continuare – Declaraţia Rev-5), eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul, iar în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – Declaraţia Rev-5 eliberată de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul al soţului, pentru lunile trimestrului de gestiune pentru care nu au fost prezentate declaraţiile REV-5 centralizat în original;

f) în cazul lipsei venitului asigurat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, solicitantul poate confirma motivul lipsei venitului asigurat prin următoarele acte: carnetul de muncă, ordinul şi/sau extrasul din ordin ş.a.

Condiţiile de acordare a indemnnizaţiilor:

Femeile asigurate şi şomerele au dreptul la indemnizaţia de maternitate, indiferent de durata stagiului de cotizare.

Despre indemnizaţia unică la naşterea copilului:

Indemnizaţia unică la naştere se stabileşte conform următoarelor condiţii:

a) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;
b) mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;
c) cu condiţia că copilul a fost înregistrat la oficiul stării civile;
d) cu condiţia că a fost solicitată cel tîrziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului.                                                                                        

Care sunt documentele necesare pentru acordarea indemnizaţiei unice la naştere?

La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se anexează următoarele acte:
a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei, în original şi în copie;

b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător în original şi în copie;

c) extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii, în original;

d)declaraţia Rev-5) în două exemplare, eliberată persoanei asigurate de către angajatorul de la fiecare unitate în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea pentru lunile trimestrului de gestiune (în cazul în care informaţia pentru lunile trimestrului de gestiune lipseşte în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale (în continuare –Registrul) în original;

e)după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, adoptatorul) nu este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);

e1) carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii (pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii), alte acte confirmative a stagiului de cotizare (livretul militar etc.);

f) alte acte, după caz: extras din ordinul privind reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului de muncă parţial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, hotărîrea privind adopţia şi instituirea tutelei, certificat privind acordarea/neacordarea indemnizaţiilor pe teritoriul altui stat;

g) în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta anexează o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în cîmpul muncii;

h) adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul indemnizaţiei unice la naşterea copilului) în original;

Despre indemnizaţia lunară de întreţinere:

Indemnizaţia lunară de întreţinere se stabileşte conform următoarelor condiţii:

a) din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate – în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie de maternitate şi nu întrunesc condiţiile pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului ca persoană asigurată, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei şi de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului (acordat conform prevederilor legale) – în cazul persoanelor asigurate, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani se stabileşte începînd de la data ultimei acordări a concediului.
În cazul în care persoana neasigurată nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani se stabileşte de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei;

a1) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;

b) cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi în termen de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului;

b1) în cazul decesului copilului, în baza certificatului de deces, pe perioada de viaţă a copilului, cu condiţia adresării în termenul prevăzut la litera b);

c) în cazul în care ambii părinţi nu sînt încadraţi în muncă, la solicitare - părintelui care de fapt îngrijeşte copilul;

d) persoanelor asigurate, la cerere, opţional: unuia dintre părinţi, adoptatorului/tutorelui, bunelului, bunicii, altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care îşi desfăşoară activitatea de muncă şi confirmă stagiul necesar de cotizare;

d1) persoanelor neasigurate încadrate în cîmpul muncii şi care nu au stagiu de cotizare necesar pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu condiţia aflării acesteia în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care activează;

e) în cazul în care unul dintre părinţi nu este încadrat în cîmpul muncii, la solicitare, părintelui neîncadrat i se stabileşte indemnizaţie pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, la solicitarea acesteia, i se stabileşte indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi confirmă stagiul necesar de cotizare;

f) în cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate. Fiecare persoană asigurată beneficiază de dreptul la indemnizaţie/indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie;

 g) în cazul persoanelor asigurate, angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, care încetează pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte începînd de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani. În cazul acordării concediului pentru îngrijirea copilului pe o perioadă mai mică decît durata contractului pe perioadă determinată, indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte pe durata aflării asiguratului în concediu pentru îngrijirea copilului.
În cazul încetării contractului individual de muncă pe durată determinată în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizaţia pentru creşterea copilului nu se suspendă, cu condiţia că persoana asigurată nu se angajează la o altă unitate.

Care sunt documentele necesare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani?

Sunt necesare aceleaşi acte ca şi pentru acordarea indemnizaţiei unice.

Baza de calcul al indemnizaţiei lunare:

Mărimea indemnizaţiei lunare constituie 30 % din baza de calcul. Baza de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani o constituie venitul mediu lunar asigurat, realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţiile individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.

Foto: chymfm.com

Sursa: Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă; Hotărâre cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii

Adaugă comentariu